Over Werkvisie De Hoop

Onze Missie

Een passende werkplek voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is de missie van Werkvisie De Hoop, waar we ons dagelijks met hart, hoofd en handen voor inzetten.

We richten ons op ontwikkeling van het  welbevinden en stimuleren deelnemers om naar vermogen actief te participeren aan de maatschappij en wel in de regio Drechtsteden. We bieden begeleiding, scholing, training en een passende werkplek binnen de eigen organisatie of een re-integratietraject naar een reguliere betaalde baan.

Werkvisie de Hoop heeft een stichtingsvorm en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Onze Identiteit

Werkvisie De Hoop werkt vanuit een christelijke identiteit. Naast dat er in de eerste plaats gewoon gewerkt wordt, komt de identiteit o.a. tot uiting doordat Gods Woord en geboden het uitgangspunt zijn in het handelen met hart, hoofd en handen. Concreet komt het tot uiting in bijv. de muziekkeuze, het lezen en bidden bij het eten en de kerstviering, en dat christen en niet christen bij Werkvisie De Hoop welkom zijn. Hierbij is wederzijds respect tussen werkbegeleider en deelnemer het uitgangspunt, evenals het stimuleren van passend werk en/of dagbesteding.

Onze Kwaliteit

Werkvisie De Hoop wil iedereen de best mogelijke begeleiding bieden. Om dit mogelijk te maken werken we volgens een kwaliteitshandboek. Hierin staat hoe we onze begeleiding organiseren, hoe we werken en wat onze verantwoordelijkheden zijn.

In alle situaties werken we met professionele begeleiders mét vakkennis en bijna al onze bedrijven zijn erkende leerwerkbedrijven. Ook beschikken we over het BOW-keurmerk dat borg staat voor de kwaliteit van onze trajecten. Bij onze maatwerkvoorzieningen krijgt iedereen begeleiding van een agogisch medewerker. Leidraad voor de begeleiding is een persoonlijk ondersteuningsplan, waarvan de doelen in goed overleg worden vastgesteld en welke regelmatig worden geëvalueerd.

Werkvisie De Hoop geeft ook ruimte aan een eigen cliënten deelnemersraad en elke deelnemer wordt jaarlijks gevraagd mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dit geeft input om voortdurend te blijven ontwikkelen en in te spelen op veranderende wensen en behoeften van deelnemers. Mede hierdoor blijft kwalitatieve zorg gewaarborgd.

ANBI

Giften aan goede doelen zijn uitsluitend voor de belasting aftrekbaar als het goede doel in het bezit is van een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Werkvisie de Hoop is in het bezit van een ANBI verklaring. U kunt ons daarom ook terugvinden op de website van de belastingdienst.

BOW

Met het Blik op Werk Keurmerk voldoen we aantoonbaar aan hoge kwaliteitsnormen. We onderscheiden ons positief in de markt ten opzichte van andere dienstverleners. De onafhankelijke beoordeling en het tevredenheidscijfer staan voor iedereen, die op zoek is naar een kwalitatieve en passende dienstverlener op www.blikopwerk.nl.

Erkend leerbedrijf

Stichting Werkvisie De Hoop is een ‘Erkend leerbedrijf’. Klik hier voor meer informatie: https://www.s-bb.nl/

ESF

Het Europees Sociaal Fonds heeft, middels projectnummer 2014EUSF2011988, aan Stichting Vrienden van De Hoop een subsidie toegezegd voor de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Publicaties